Połączenie spółek Hospital Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Raciborzu.

W dniu 27 września 2021 roku zarządy spółek Hospital Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886446) i „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Raciborzu (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836727) uzgodniły plan połączenia w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna (spółka przejmowana) na Hospital Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmująca)

Spółki uzgodniły i sporządziły plan połączenia zgodnie z art. 517 oraz 518 Kodeksu spółek handlowych o treści jak w pliku poniżej.

Plan połączenia

Załącznik 1 Uchwała o połączeniu spółki przejmującej

Załącznik 2 Uchwała o połączeniu spółki przejmowanej

Załącznik 3 Umowa spółki przejmującej

Załącznik 4 Ustalenie wartości  majątku spółki przejmowanej

Załącznik 5 Oświadczenie spółki przejmującej o stanie księgowym Spółki

Załącznik 6 Oświadczenie spółki przejmowanej o stanie księgowym Spółki

Aktualności